Heeft u een vraag? Stuur ons een berichtje en we reageren zo snel mogelijk x

Privacyverklaring Rob Sleegers interieur/meubelmakerij en Rob Sleegers interieurprojecten BV.

Wijzig cookieinstellingen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG) is sinds 25 mei 2018 van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. Rob Sleegers interieur/ meubelmakerij respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij verwerken uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en volgens de richtlijnen van de AVG. In deze privacyverklaring kunt u hier meer over lezen.

Contactgegevens

Deze privacyverklaring ziet op verwerkingen die worden verricht door Rob Sleegers interieur/ meubelmakerij en Rob Sleegers interieurprojecten BV.

Gegevens organisatie

 • Naam: Rob Sleegers interieur/ meubelmakerij en Rob Sleegers interieurprojecten BV
 • Adres: Oliemolen 2, 5721 WN Asten
 • KvK-nummer: 17087170
 • Contactpersoon: R. Sleegers
 • telefoonnummer: 0493-695545
 • e-mailadres: info@robsleegers.nl
 • Website: www.robsleegers.nl

Als u vragen heeft, of als u gebruik wilt maken van een van uw individuele rechten, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon.

Verwerkte persoonsgegevens

Rob Sleegers interieur/ meubelmakerij verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld via een contactformulier, in correspondentie/e-mail, telefonisch of tijdens een gesprek), door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen bekend zijn geworden. De persoonsgegevens die Rob Sleegers interieur/meubelmakerij onder meer van u verwerkt zijn:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • e-mailadres(sen);
 • telefoonnummer(s);
 • bankrekeningnummer;
 • bedrijfsgegevens
 • foto’s van het door ons gemaakte interieur op website en social media.

Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn: browsergegevens; gegevens over uw activiteiten op onze website zoals duur van uw bezoek, pagina’s die u bezoekt en links waar u op klikt; locatiegegevens op basis van uw IP-adres; verbindingsgegevens zoals uw IP-adres. Deze gegevens op basis van IP-adres zijn voor ons niet te herleiden naar een persoon.

Bij sollicitaties en stages verzamelen wij naast naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en overige contactgegevens ook zaken als een CV, gegevens over opleidingen en diploma’s, gegevens over voorgaande werkgevers en arbeidsgeschiedenis.

Doeleinden verwerking

Rob Sleegers interieur/ meubelmakerij en Rob Sleegers interieurprojecten BV verzamelt uw persoonsgegevens primair om – in brede zin van het woord – uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die met u gesloten is. De doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens zijn als volgt:

 • de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst/opdracht.
 • contact met u leggen en onderhouden (per post, tekstbericht, telefonisch, per e-mail);
 • facturering en inning van declaraties
 • het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen
 • marketing-en communicatie activiteiten
 • het beantwoorden van het contact-/vragenformulier via de website
 • u informeren over ontwikkelingen binnen Rob Sleegers interieur/meubelmakerij en/of wijzigingen van onze producten en diensten
 • sollicitaties en stages
 • om onze website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren, te beveiligen en om fraude tegen te gaan
 • foto’s van het door ons gemaakte interieur op website en social media.

Rechtsgronden verwerking

Rob Sleegers interieur/meubelmakerij en Rob Sleegers interieurprojecten BV verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden:

 • uitvoering van een overeenkomst/nakoming van met u gemaakte afspraken
 • ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is)
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Dit zijn: marketingdoeleinden, het verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening, het voeren van geschillen, het beveiligen en beheren van onze systemen.

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Rob Sleegers interieur/meubelmakerij zal u informeren over gevallen waarin u verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken die vervolgens door Rob Sleegers interieur/meubelmakerij verwerkt moeten worden op grond van:

 • een wettelijke of contractuele verplichting en/of
 • omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te kunnen sluiten.

In dat geval zal u tevens worden geïnformeerd over de gevolgen die verbonden zijn aan uw eventuele weigering om deze persoonsgegevens te verstrekken. In zijn algemeenheid geldt dat – indien u weigert bepaalde persoonsgegevens te verstrekken – Rob Sleegers interieur/meubelmakerij hieraan de consequenties kan verbinden die zij geraden acht.

Ontvangers van persoonsgegevens

Rob Sleegers interieur/meubelmakerij en Rob Sleegers interieurprojecten BV gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen, wij daartoe wettelijk verplicht zijn of voor externe verwerking. Bij externe verwerking betreft dit onder meer onze IT-leverancier en de beheerder van onze website, persoonsgegevens zullen nooit worden verkocht aan derden.

Met deze bedrijven, die in opdracht en namens Rob Sleegers interieur/meubelmakerij uw persoonsgegevens verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om ervoor te zorgen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Door Rob Sleegers interieur/meubelmakerij en Rob Sleegers interieurprojecten BV ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Bewaartermijn

Rob Sleegers interieur/meubelmakerij en Rob Sleegers interieurprojecten BV bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt dan wel op grond van wet-en regelgeving is vereist. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer betrokkene zelf om verwijdering verzoekt.

Als u solliciteert of concreet interesse toont in een vacature of het verrichten van werkzaamheden voor Rob Sleegers interieur/meubelmakerij en Rob Sleegers interieurprojecten BV, dan bewaren wij uw persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden zolang de sollicitatieprocedure loopt en/of er over en weer interesse wordt getoond in het mogelijk aangaan van een arbeidsovereenkomst. Uw persoonsgegevens zullen worden verwijderd binnen vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure of wanneer er gedurende vier weken geen contact meer heeft plaatsgevonden, uiterlijk binnen de vier weken daarna. Het voorgaande lijdt uitzondering wanneer u toestemming geeft om uw persoonsgegevens langer op te slaan. In dat geval worden uw persoonsgegevens tot maximaal één jaar na toestemming bewaard.

Voorgaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering of in geval we deze gegevens langer nodig hebben voor bijvoorbeeld een geschil.

Beveiliging

Rob Sleegers interieur/ meubelmakerij en Rob Sleegers interieurprojecten BV hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zullen, rekening houdend met de stand van de techniek, zorgen voor passende organisatorische en technische maatregelen in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met ons op via info@robsleegers.nl.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer tablet of smartphone. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd. Cookies zijn ongevaarlijk. Wij maken gebruik van onderstaande cookies:

 • technische of functionele cookies: om functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen;
 • Sessie cookies: om te kunnen zien welke onderdelen van de website u met het bezoek hebt bekeken zodat wij onze dienst zoveel mogelijk kunnen aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit;
 • analytische cookies: met het gebruik van Google Analytics en andere analytische cookies wordt bijgehouden hoe onze website wordt gebruikt. Zo kunnen wij de kwaliteit van de website verbeteren. Deze informatie wordt, met het IP-adres van uw computer overgebracht naar en opgeslagen op de servers van google. In principe gebeurt dit zonder dat dit te herleiden is tot een persoon. Wij verwijzen u naar de privacyverklaring van google.
 • social media cookies: De knoppen (buttons) die op onze website staan vermeld, zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via sociale netwerken als LinkedIn, Facebook en 4 You Tube. Als u daarop klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door dit netwerk. Wij hebben daar geen invloed op. Rob Sleegers interieur/meubelmakerij en Rob Sleegers interieurprojecten BV houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Wij verwijzen u naar de privacyverklaring van het desbetreffende netwerk. Het is raadzaam de privacyverklaring van het betreffende netwerk door te lezen voordat u van deze diensten gebruik maakt. Rob Sleegers interieur/meubelmakerij is actief op verschillende sociale media zoals LinkedIn. Uw persoonsgegevens kunnen door ons via deze media worden verkregen.
 • Wanneer een campagne/Google Ads o.i.d. actief is zijn tracking cookies van toepassing.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Uw rechten

Op grond van de AVG komen u diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens toe:

 • het recht op inzage in de persoonsgegevens die we hebben;
 • het recht op correctie;
 • het recht op verwijdering;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • het recht op intrekking van eerder gegeven toestemming

Indien u gebruik wil maken van uw rechten, kunt u een verzoek indienen via info@robsleegers.nl. Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat wij niet in alle gevallen gehoor hoeven te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan wettelijke bewaartermijnen.

Wij zullen u informeren binnen 4 weken nadat Rob Sleegers interieur/meubelmakerij en Rob Sleegers interieurprojecten BV een verzoek ter uitoefening van één van de hiervoor genoemde rechten van u heeft ontvangen, hoewel wij kunnen aangegeven meer tijd nodig te hebben. Rob Sleegers interieur/meubelmakerij en Rob Sleegers interieurprojecten BV neemt enkel verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. Bij een dergelijk verzoek dient u zich dan ook steeds afdoende te legitimeren zodat wij kunnen vaststellen dat het verzoek daadwerkelijk van u komt.

Indienen klacht

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt dan eerst contact met ons opnemen via info@robsleegers.nl. Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring dan kunt u contact met ons opnemen via info@robsleegers.nl of 0493-695545.

4 maart 2020